ครูนุ่น สุนิสา จันทร์ดี

SUNISA CHANDEE

t8

ข้อมูลติดต่อ

ครูนุ่น สุนิสา จันทร์ดี

SUNISA CHANDEE

ประวัติการศึกษา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาทัศนศิลป์
- วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์
- วิชาโทการศึกษาปฐมวัย

คลาสเรียนของครูนุ่น

No item found

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • คุณครูประจำชั้นอนุบาล 2
  โรงเรียนเพลินพัฒนา

 • คุณครูประจำชั้นอนุบาล 3
  โรงเรียนเพลินพัฒนา

 • คุณครูวิชาศิลปะ ระดับชั้นอนุบาล
  โรงเรียนเพลินพัฒนา


 • ผู้ช่วยท่านอาจารย์
  หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา
 • ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านการศึกษา


 • คุณครูโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
  – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
 • คุณครูประจำวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • คุณครูประจำวิชาประวัติศาสตร์
  – ระดับชั้นอนุบาล 1-3

 • คุณครูประจำวิชาศิลปะ