อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ hub of education

Hub of Education Hua Hin
Teachers's Training

สัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับครูผู้สอน และผู้ปกครอง นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งต่อมรดกทางปัญญาตามแนวทางการจัดกิจกรรมของท่านอาจารย์หม่อมดุษฏี บริพัตร ณ อยุธยา​ ” ร่วมกับหลักสูตรการบูรณาการสอนทักษะวิชาการ (คณิตศาสตร์และภาษา) ผ่านกระบวนการทางศิลปะการแสดง ของครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน (ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2557 ) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้นำเอาศาสตร์และศิลป์ทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นดนตรี ศิลปะ การละคร เพลง นิทาน พื้นฐานการเคล่ื่อนไหว รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อและประสาทสัมผัสทั้ง 5 เสริมการจัดประสบการณ์การการเรียนการสอนเข้ามาบูรณาการความรู้ทางด้านวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน สร้างวินัยและเกิดความภูมิใจในตนเอง

หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติ

1. ดนตรีและการเคลื่อนไหว บูรณาการเพลงกับกิจกรรมสำหรับเด็ก

สำหรับกิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมจะได้ทำความรู้จักกับบทเพลง บทกลอน บทร้องเล่นสำหรับเด็ก ที่ใช้ในกิจกรรมการเก็บเด็กและกิจกรรมการเคลื่อนไหว ต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปบูรณาการเข้ากับกิจกรรมอื่นๆ ได้อย่างละเมียดละมัย และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนในระดับที่สูงกว่าปฐมวัยได้อีกด้วย

2. เทคนิคการใช้นิทานสำหรับเด็ก เพื่อต่อยอดงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์

สำหรับกิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พบกับเทคนิคการเลือกนิทาน เทคนิคการใช้น้ำเสียง ท่าทางและบทเพลงง่าย ๆ ที่สร้างให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่ความสนุกสนาน ไปด้วยจากบทเพลงที่สามารถแต่งเองได้ง่าย ๆ นำไปต่อยอดงานศิลปะประเภทต่าง ๆ เช่น งานปั้น งานพับ ตัด ปะ ภาพพิมพ์ ( Collage ) สร้างผลงานและความภูมิใจของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

3. การจัดกิจกรรม Sensory Integration รากฐานการเรียนรู้และเป็นอยู่อย่างมีความสุข

SI หรือ Sensory Integration คือ กระบวนการทำงานภายในสมองที่ คอยจัดระเบียบ คัดกรองความรู้สึก และสิ่งต่างๆ ที่กระตุ้นร่างกาย ผ่านระบบประสาทรับความรู้สึกและสั่งให้ร่างกายแสดงออกมา ในรูปแบบของพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ ระบบประสาทรับความรู้สึกทั้ง 7 คือ การมองเห็น (Visual System) การได้ยิน (Auditory System) การรับสัมผัสทางผิวหนัง (Tactile System) การได้กลิ่น (Olfactory System) การรับรส (Gustatory System) การรับรู้ท่าทางของร่างกายผ่านข้อต่อ (Proprioception) การทรงตัว (Vestibular) ดังนั้น เพื่อให้เด็กทุกคนเด็กได้เรียนรู้และได้รับการปรับสมดุลของระบบประสาทรับความรู้สึกของร่างกายให้ตอบสนองต่อสิ่งเร้า และแสดงพฤติกรรมต่อสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม คุณพ่อ คุณแม่ คุณครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กจึงควรได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กอย่างถูกต้องเหมาะสม

4. การจัดฐานการเรียนรู้ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ที่ประกอบไปด้วย

  • ฐานการเคลื่อนไหว
  • ฐานน้ำและทราย
  • ฐานหนังสือ
  • ฐานศิลปะ
  • ฐานสะกดตัว
  • ฐานเกมคำศัพท์

5. เทคนิคการใช้ Flash Card

เพราะ “ภาษา” เป็นสะพานไปสู่การเรียนรู้ (คำกล่าวของท่านอ.หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา)

 

“เด็กปฐมวัย เรียนรู้ภาษาจากการจับคู่ (Matching)” ดังนั้น บัตรคำ หรือ Flash card จึงเป็นสื่อการสอนที่สามารถใช้พัฒนาทักษะทางภาษา เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เพราะในบัตรคำมีทั้ง คำศัพท์และภาพประกอบกัน ซึ่งทั้่งสองอย่างนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างทักษะความจำของเด็กได้ตั้งแต่ยังเล็ก ดังนั้นการใช้บัตรคำสำหรับเด็กจึงเป็นเรื่องที่คุณพ่อ คุณแม่ และคุณครูทุกท่านควรศึกษาให้ความสำคัญ อย่างแยกจากกระบวนการเรียนรู้อื่น ๆ ไม่ได้ โดยหลักการใช้บัตรคำคือ การให้เด็ก “เห็นทุกวัน ได้ยินทุกวัน อ่านทุกวัน” เพื่อให้เห็นภาษาเป็นภาพ (Photographic Mind)

6. Natural English by Games, Songs and Rhyme

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติใช้การโต้ตอบแบบฉับพลันจากการเรียนผ่านกิจกรรม เกม เรียนรู้ความงดงามของภาษาผ่านบทร้องบทเล่นและบทอาขยานที่เป็นที่นิยมและคุ้นเคยเป็นอย่างดี ทำให้รู้สึกว่า การเรียนภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งที่ง่ายดาย เข้าใจได้ง่ายและจดจำได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างทักษะการเรียนรู้ภาษาได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนให้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน และสามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วด้วยความมั่นใจ สนุกสนาน และมีความสุข

7. Magic Reading

กิจกรรมเพื่อปูรากฐานการอ่านที่แข็งแรง เสริมสร้างการอ่านภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง สนุกสนาน และเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ผ่านการอ่านอย่างมีความสุข ประกอบไปด้วยเทคนิคพิเศษสำหรับการออกเสียง (Phonics) ด้วยความมั่นใจ เสริมด้วยเทคนิคการอ่านกับเพื่อนๆเป็นกลุ่มอ่านอย่างสนุกสนาน ฝึกการอ่านนิทานคลาสสิกที่เลอค่าเพื่อสอดแทรกคุณธรรมและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

รายละเอียดการอบรม

ระยะเวลาในการอบรม : 1-3 วัน
โดยสามารถเลือกหัวข้ออบรมได้ 1-2 หัวข้อ

จำนวนผู้เข้าอบรม : 20 – 40 คน
สถานที่เรียน : โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
การแต่งกาย : สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะกับการเคลื่อนไหวร่างกาย งดสวมกระโปรงและงดสวมใส่เครื่องประดับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ hub of education

คณะวิทยากร

Hub of Education Hua Hin (Teachers Training)

1. นส.สุภาพร กำภู ณ อยุธยา (ครูนุ้ย)​
2. นส.ตระหนักจิตต ทองมี (ครูติ๊ก)
3. นส.ชุตินารถ ชัชอานนท์ (ครูเจี๊ยบ)
4. นส.ขวัญตา จงสกุลรุ่งโรจน์ (ครูตา)
5. นส.สุนิสา จันทร์ดี (ครูนุ่น)

 

ร่วมกับคณะครูโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน